A-A+

Google最新Hosts + YouTube Hosts 2012,2012.05.17更新

本文于2012年09月30日最后更新 网络心得

谷歌hosts已经更新,这回的更新绝对给你带来惊喜,不光有谷歌的hosts呦,请前往最新地址下载://www.zhangziran.com/2012nian-9yue-30ri-hosts.htm

整理份hosts也不容易,希望大家转载时留个链接,谢谢

如果你不知道hosts是什么请上百度百科:http://baike.baidu.com/view/597330.htm看看

使用方法:到C:windowssystem32driversetc下查找hosts文件并以记事本打开,然后复制以下代码进去,最后保存。(记得hosts文件是无后缀的哦!)

最近张自然要上谷歌,发现谷歌被强的太厉害了,所以收集了最近的谷歌hosts,现在分享给各位朋友!!!

代码:(代码不定期更新,当你无法访问谷歌时请到这里来复制新代码。本代码12-5-17日)

代码如下:

# By www.zhangziran.com Hosts Basic
# UPDATE:12-05-17 12:00

127.0.0.1 localhost

# www.zhangziran.com Hosts START

#Google Services START
203.208.46.200 0.docs.google.com
203.208.46.200 0-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 0-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 1.docs.google.com
203.208.46.200 1-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 1-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 2.docs.google.com
203.208.46.200 2-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 2-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 3.docs.google.com
203.208.46.200 3-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 3hdrrlnlknhi77nrmsjnjr152ueo3soc-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 3-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 4.docs.google.com
203.208.46.200 4fjvqid3r3oq66t548clrdj52df15coc-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 5.docs.google.com http://jjsem.com
203.208.46.200 53rd6p0catml6vat6qra84rs0del836d-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 59cbv4l9s05pbaks9v77vc3mengeqors-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 8kubpeu8314p2efdd7jlv09an9i2ljdo-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 accounts.google.com
203.208.46.200 adstvca8k2ooaknjjmv89j22n9t676ve-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 ajax.googleapis.com
#203.208.46.200 a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 apis.google.com
203.208.46.200 appengine.google.com
203.208.46.200 apps.google.com
203.208.46.200 appspot.com
203.208.46.200 audio.top100.cn
203.208.46.200 audio2.top100.cn
203.208.46.200 auth.keyhole.com
203.208.46.200 autoproxy-gfwlist.googlecode.com
203.208.46.200 bks0.books.google.com
203.208.46.200 bks1.books.google.com
203.208.46.200 bks2.books.google.com
203.208.46.200 bks3.books.google.com
203.208.46.200 bks4.books.google.com
203.208.46.200 bks5.books.google.com
203.208.46.200 bks6.books.google.com
203.208.46.200 bks7.books.google.com
203.208.46.200 bks8.books.google.com
203.208.46.200 bks9.books.google.com
203.208.46.200 blogger.googleusercontent.com
203.208.46.200 blogsearch.google.cn
203.208.46.200 blogsearch.google.com
203.208.46.200 blogsearch.google.com.hk
203.208.46.200 books.google.com
203.208.46.200 browserchannel-docs.l.google.com
203.208.46.200 browserchannel-spreadsheets.l.google.com
203.208.46.200 browsersync.google.com
203.208.46.200 browsersync.l.google.com
203.208.46.200 bt26mravu2qpe56n8gnmjnpv2inl84bf-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 cache.pack.google.com
203.208.46.200 calendar.google.com
203.208.46.200 cbk0.google.com
203.208.46.200 cbk1.google.com
203.208.46.200 cbk2.google.com
203.208.46.200 cbk3.google.com
203.208.46.200 cbks0.google.com
203.208.46.200 cbks1.google.com
203.208.46.200 cbks2.google.com
203.208.46.200 cbks3.google.com
203.208.46.200 chart.apis.google.com
203.208.46.200 chart.googleapis.com
203.208.46.200 checkout.google.com
203.208.46.200 checkout.l.google.com
203.208.46.200 chrome.angrybirds.com
203.208.46.200 chrome.google.com
203.208.46.200 chromium.googlecode.com
203.208.46.200 clients.l.google.com
203.208.46.200 clients1.google.com
203.208.46.200 clients1.google.com.hk
203.208.46.200 clients1.google.com.tw
203.208.46.200 clients1.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients2.google.com
203.208.46.200 clients2.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients3.google.com http://aiguipian.com
203.208.46.200 clients3.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients4.google.com
203.208.46.200 clients4.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients5.google.com
203.208.46.200 clients5.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients6.google.com
203.208.46.200 clients6.googleusercontent.com
203.208.46.200 clients7.google.com
203.208.46.200 clients7.googleusercontent.com
203.208.46.200 closure-library.googlecode.com
203.208.46.200 code.google.com
203.208.46.200 code.l.google.com
203.208.46.200 code-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 csi.gstatic.com
203.208.46.200 csi.l.google.com
203.208.46.200 debh8vg7vd93bco3prdajidmm7dhql3f-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 desktop.google.com
203.208.46.200 desktop.google.com.hk
203.208.46.200 desktop.l.google.com
203.208.46.200 desktop2.google.com
203.208.46.200 ditu.google.cn
203.208.46.200 ditu.google.com
203.208.46.200 dl.google.com
203.208.46.200 dl.l.google.com
203.208.47.1 dl-ssl.google.com
203.208.46.200 doc-00-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-08-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-0c-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-0g-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-0s-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-10-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 doc-14-7o-docs.googleusercontent.com
203.208.46.200 docs.google.com
203.208.46.200 docs0.google.com
203.208.46.200 docs1.google.com
203.208.46.200 docs2.google.com
203.208.46.200 docs3.google.com
203.208.46.200 docs4.google.com
203.208.46.200 docs5.google.com
203.208.46.200 docs6.google.com
203.208.46.200 docs7.google.com http://aiguipian.com
203.208.46.200 docs8.google.com
203.208.46.200 docs9.google.com
203.208.46.200 domains.googlesyndication.com
203.208.46.200 earth.google.com
203.208.46.200 earth-api-samples.googlecode.com
203.208.46.200 encrypted.google.com
203.208.46.200 encrypted.google.com.hk
203.208.46.200 encrypted-tbn.l.google.com
203.208.46.200 encrypted-tbn0.google.com
203.208.46.200 encrypted-tbn1.google.com
203.208.46.200 encrypted-tbn2.google.com
203.208.46.200 encrypted-tbn3.google.com
203.208.46.200 feedback.googleusercontent.com
203.208.46.200 feedburner.google.com
203.208.46.200 feedproxy.google.com
203.208.46.200 feeds.feedburner.com
203.208.46.200 finance.google.com
203.208.46.200 fonts.googleapis.com
203.208.46.200 g.co
203.208.46.200 g0.gstatic.com
203.208.46.200 g1.gstatic.com http://jjsem.com
203.208.46.200 g2.gstatic.com
203.208.46.200 g3.gstatic.com
203.208.46.200 geoauth.google.com
203.208.46.200 gg.google.cn
203.208.46.200 gg.google.com
203.208.46.200 ghs46.google.com
203.208.46.200 ghs46.l.google.com
203.208.46.200 gmail.com
203.208.46.200 gmaps-samples-flash.googlecode.com
203.208.46.200 goo.gl
203.208.46.200 google.com
203.208.46.200 googleapis.l.google.com
203.208.46.200 googleapis-ajax.google.com
203.208.46.200 googleapis-ajax.l.google.com
203.208.46.200 googlecode.l.google.com
203.208.46.200 google-code-feed-gadget.googlecode.com
203.208.46.200 googlehosted.l.googleusercontent.com
203.208.46.200 googlesharedspaces.appspot.com
203.208.46.200 goto.google.com
203.208.46.200 groups.google.com
203.208.46.200 gv-gadget.appspot.com
203.208.46.200 hsco54a20sh11q9jkmb51ad2n3hmkmrg-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 i8brh95qor6r54nkl52hidj2ggcs4jgm-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 id.google.cn
203.208.46.200 id.google.com
203.208.46.200 id.google.com.hk
203.208.46.200 id.l.google.com
203.208.46.200 images.google.com
203.208.46.200 images.google.com.hk
203.208.46.200 images1-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images2-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images3-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images4-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images5-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images6-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images7-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images8-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images9-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 images-docs-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 jmt0.google.com
203.208.46.200 k6v18tjr24doa89b55o3na41kn4v73eb-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 kh.google.com
203.208.46.200 kh.l.google.com
203.208.46.200 khm.google.com
203.208.46.200 khm.l.google.com
203.208.46.200 khm0.google.com
203.208.46.200 khm1.google.com
203.208.46.200 khm2.google.com
203.208.46.200 khm3.google.com
203.208.46.200 khmdb.google.com
203.208.46.200 khms.google.com
203.208.46.200 khms.l.google.com
203.208.46.200 khms0.google.com
203.208.46.200 khms1.google.com
203.208.46.200 khms2.google.com
203.208.46.200 khms3.google.com
203.208.46.200 labs.google.com
203.208.46.180 large-uploads.l.google.com
203.208.46.200 lh1.ggpht.com
203.208.46.200 lh2.ggpht.com
203.208.46.200 lh2.l.google.com
203.208.46.200 lh3.ggpht.com
203.208.46.200 lh4.ggpht.com
203.208.46.200 lh5.ggpht.com
203.208.46.200 lh6.ggpht.com
203.208.46.200 lh1.googleusercontent.com
203.208.46.200 lh2.googleusercontent.com
203.208.46.200 lh3.googleusercontent.com
203.208.46.200 lh4.googleusercontent.com
203.208.46.200 lh5.googleusercontent.com
203.208.46.200 lh6.googleusercontent.com
203.208.46.200 linkhelp.clients.google.com
203.208.46.200 local.google.com
203.208.46.200 m.google.com
203.208.46.200 magnifier.blogspot.com
203.208.46.180 mail-attachment.googleusercontent.com
203.208.46.200 map.google.com
203.208.46.200 maps.google.com
203.208.46.200 maps.googleapis.com
203.208.46.200 maps.gstatic.cn
203.208.46.200 maps.gstatic.com
203.208.46.200 maps.l.google.com
203.208.46.200 maps-api-ssl.google.com
203.208.46.200 market.android.com
203.208.46.200 mars.google.com
203.208.46.200 mobilemaps.clients.google.com
203.208.46.200 mt.google.cn
203.208.46.200 mt.google.com
203.208.46.200 mt.l.google.com
203.208.46.200 mt0.google.cn
203.208.46.200 mt0.google.com
203.208.46.200 mt0.gstatic.com
203.208.46.200 mt1.google.cn
203.208.46.200 mt1.google.com
203.208.46.200 mt1.gstatic.com
203.208.46.200 mt2.google.cn
203.208.46.200 mt2.google.com
203.208.46.200 mt2.gstatic.com
203.208.46.200 mt3.google.cn
203.208.46.200 mt3.google.com
203.208.46.200 mt3.gstatic.com
203.208.46.200 mt4.gstatic.com
203.208.46.200 mt5.gstatic.com
203.208.46.200 mt6.gstatic.com
203.208.46.200 mt7.gstatic.com
203.208.46.180 mtalk.google.com http://jjsem.com
203.208.46.200 mts.google.com
203.208.46.200 mts.l.google.com
203.208.46.200 mts0.google.com
203.208.46.200 mts1.google.com
203.208.46.200 mts2.google.com
203.208.46.200 mts3.google.com
203.208.46.180 music.google.com
203.208.46.200 music.googleusercontent.cn
203.208.46.180 music.googleusercontent.com
203.208.46.200 music-onebox.googleusercontent.com
203.208.46.180 music-streaming.l.google.com
203.208.46.200 mw1.google.com
203.208.46.200 mw2.google.com
203.208.46.200 news.google.com
203.208.46.200 newsfeed-dot-latest-dot-rovio-ad-engine.appspot.com
203.208.46.200 nt0.ggpht.com
203.208.46.200 nt1.ggpht.com
203.208.46.200 nt2.ggpht.com
203.208.46.200 nt3.ggpht.com
203.208.46.200 nt4.ggpht.com
203.208.46.200 nt5.ggpht.com
203.208.46.200 oauth.googleusercontent.com
203.208.46.200 ob7f2qc0i50kbjnc81vkhgmb5hsv7a8l-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 ode25pfjgmvpquh3b1oqo31ti5ibg5fr-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 photos.google.com
203.208.46.200 photos-ugc.l.google.com
203.208.46.200 picasa.google.com
203.208.46.200 picasaweb.google.com
203.208.46.200 picasaweb.google.com.hk
203.208.46.200 picasaweb.l.google.com
203.208.46.200 places.google.com
203.208.46.200 plus.google.com
203.208.46.200 profiles.google.com
203.208.46.200 project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.200 qhie5b8u979rnch1q0hqbrmbkn9estf7-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 r2303.latest.project-slingshot-hr.appspot.com
203.208.46.200 r3085-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.200 r3091-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.200 r3101-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.200 r3432-dot-latest-dot-project-slingshot-hr.appspot.com
203.208.46.200 r4681-dot-latest-dot-project-slingshot-hr.appspot.com
203.208.46.200 r70rmsn4s0rhk6cehcbbcbfbs31pu0va-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 rbjhe237k979f79d87gmenp3gejfonu9-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 s1.googleusercontent.com
203.208.46.200 s2.googleusercontent.com
203.208.46.200 s3.googleusercontent.com
203.208.46.200 s4.googleusercontent.com
203.208.46.200 s5.googleusercontent.com
203.208.46.200 s6.googleusercontent.com
203.208.46.200 safebrowsing.clients.google.com
203.208.46.200 safebrowsing-cache.google.com
203.208.46.200 sandbox.google.com
203.208.46.200 sb.google.com
203.208.46.200 scholar.google.com
203.208.46.200 scholar.l.google.com
203.208.46.200 services.google.com
203.208.46.200 sites.google.com
203.208.46.200 sketchup.google.com
203.208.46.200 spreadsheet.google.com
203.208.46.200 spreadsheets.google.com
203.208.46.200 spreadsheets.l.google.com
203.208.46.200 spreadsheets0.google.com
203.208.46.200 spreadsheets1.google.com
203.208.46.200 spreadsheets2.google.com
203.208.46.200 spreadsheets-china.l.google.com
203.208.46.200 spreadsheets-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 ssl.google-analytics.com
203.208.46.200 stat.top100.cn
203.208.46.200 static.cache.l.google.com
203.208.46.200 suggestqueries.google.com
203.208.46.200 suggestqueries.l.google.com
203.208.46.180 t.doc-0-0-sj.sj.googleusercontent.com
203.208.46.200 t0.gstatic.com
203.208.46.200 t1.gstatic.com
203.208.46.200 t2.gstatic.com
203.208.46.200 t3.gstatic.com
203.208.46.200 talkgadget.google.com http://aiguipian.com
203.208.46.180 talkx.l.google.com
203.208.46.200 themes.googleusercontent.com
203.208.46.200 toolbar.google.com
203.208.46.200 toolbarqueries.clients.google.com
203.208.46.200 toolbarqueries.google.com
203.208.46.200 toolbarqueries.google.com.hk
203.208.46.200 toolbarqueries.l.google.com
203.208.46.200 tools.google.com
203.208.46.200 translate.google.com
203.208.46.200 translate.googleapis.com
203.208.46.200 translate.googleusercontent.com
203.208.46.200 u807isd5egseeabjccgcns005p2miucq-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.180 uploadsj.clients.google.com
203.208.46.200 upt14k1i2veesusrda9nfotcrbp9d7p5-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 video.google.com
203.208.46.200 video-stats.l.google.com
203.208.46.200 voice.google.com
203.208.46.200 webcache.googleusercontent.com
203.208.46.200 wenda.google.com.hk
203.208.46.200 wifi.google.com
203.208.46.200 wifi.l.google.com
203.208.46.200 wire.l.google.com
203.208.46.200 writely.l.google.com
203.208.46.200 writely-china.l.google.com
203.208.46.200 writely-com.l.google.com
203.208.46.200 www.appspot.com
203.208.46.200 www.gmail.com
203.208.46.200 www.google.cn
203.208.46.180 www.google.com
203.208.46.200 www.google.com.hk
203.208.46.200 www.googleadservices.com
203.208.46.200 www.google-analytics.com
203.208.46.200 www.googleapis.com
203.208.46.200 www.googlelabs.com
203.208.46.200 www.googleusercontent.com
203.208.46.200 www.gstatic.cn
203.208.46.200 www.gstatic.com
203.208.46.200 www.l.google.com
203.208.46.200 www-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-fc-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-gm-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-kix-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-open-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-opensocial-sandbox.googleusercontent.com
203.208.46.200 www-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.200 ytstatic.l.google.com
#—-Using US Server to match certificate
173.194.64.141 chrometophone.appspot.com
#Google Services END

#YouTube START
203.208.45.206 apiblog.youtube.com
203.208.45.206 help.youtube.com
203.208.45.206 i.ytimg.com
203.208.45.206 i1.ytimg.com
203.208.45.206 i2.ytimg.com
203.208.45.206 i3.ytimg.com
203.208.45.206 i4.ytimg.com
203.208.45.206 insight.youtube.com
203.208.45.206 m.youtube.com
203.208.45.206 s.ytimg.com
203.208.45.206 ytimg.l.google.com
#YouTube END

# www.zhangziran.com Hosts END

 

 

  1. hike
    可以用。。
  2. 张自然
    可以使用呀,你哪个地方的

给张自然个人博客留言

Copyright © ZhangZiRan.com All Rights Reserved. 张自然个人博客 内容版权所有,同时保留所有权利。个人博客免责声明

用户登录